קצבת אזרח ותיק –  זכויות האזרח הותיק מהמוסד לביטוח לאומי

קצבת זקנה

קבלת הקצבה תלויה בגיל ובתנאי שהמבקש היה מבוטח בביטוח הלאומי תקופה הנדרשת ע"פ חוק.
הזכאות לקצבת זקנה מגיל הפרישה עד גיל הזכאות מותנית במבחן הכנסות.
ההכנסות שנלקחות בחשבון לשם כך הן ההכנסות של מגיש הבקשה בלבד (ולא ההכנסות של בן הזוג) מעבודה ושלא מעבודה.
כשיגיע הקשיש לגיל הזכאות לקצבת זקנה יהיה זכאי לקצבה ללא קשר להכנסות.

טבלת הגילאים וההכנסות מעודכנת באתר ביטוח לאומי.
יש להגיש את תביעה בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים על גבי 
טופס תביעה לקצבת זקנה.

ניווט מהיר

מהי קצבת זקנה?

קצבת זקנה הוא תשלום הניתן מביטוח לאומי לקשישים.
הקצבה נועדה להבטיח הכנסה קבועה בכל חודש לכל קשיש שהינו תושב ישראלי.
הזכאות לקבלת קצבת זקנה מגיל הפרישה הקבוע בחוק ועד לגיל הזכאות מותנית במבחן הכנסות.
ההכנסות המחושבות לצורך קבלת הקצבה הן הכנסותיו של מגיש הבקשה בלבד מעבודה וגם לא מעבודה.
יש לציין, כי בחישוב זה לא נלקחות בחשבון הכנסות בן/בת הזוג.

מתי עלולה הבקשה לקבלת קצבת זקנה להידחות?

 • אם אדם ממשיך לעבוד אחרי גיל הפרישה הקבוע בחוק.
 • אדם שהכנסותיו (מלבד הפנסיה שלו) גבוהות יותר מהסף שנקבע.
  במקרה זה תדחה קבלת הקצבה עד שיגיע לגיל המקנה לו זכות לקצבה, בלי כל קשר  להכנסותיו.

מהם התנאים לקבלת קצבת זקנה

קיימים חמישה תנאים לקבלת קצבת זקנה:

 1. גבר תושב ישראל, במידה ועלה לארץ לפני גיל 62-60.
  אישה תושבת ישראל, במידה ועלתה לארץ לפני גיל 62-60 .
 2. הגיע/ ה לגיל שמזכה את קבלת הקצבה:גבר – גיל הפרישה לזכאות לקצבת זקנה (במידה ועומד במבחן
  ההכנסות) – 67 שנה.
  גיל הזכאות לקצבת זקנה ללא תלות בהכנסות – 70 שנה.אישה – גיל הפרישה לזכאות לקצבת זקנה (במידה ועומדת במבחן ההכנסות) -62 שנה.
  גיל הזכאות לקצבת זיקנה ללא תלות בהכנסות – תלוי בתאריך הלידה.
  65 שנה לאלו שנולדו עד 6/1939 ווגיל 70 שנה לאלו שנולדה מתאריך 5/1950 ואילך.
 1. השלמת תקופת אכשרה
  לגבי גבר – אם צבר אחת מתקופות הביטוח:- 60 חודשים בתקופה של עשר השנים האחרונות שקדמו לגיל בו מתקבלת הזכאות בקצבת אזרח ותיק.- שהיה מבוטח 144 חודשים בטרם הגעתו לגיל בו מתקבל הזיכוי לקצבת זקנה.

  – אם עלה לארץ – 60 חודשי ביטוח לפחות, אך בכל מקרה שמספר החודשים בהם הוא היה מבוטח גדול ממספר החודשים שלא היה מבוטח.

  לגבי אישה:

  – אישה נשואה שהגיעה לגיל פרישה
  – אלמנה שמקבלת קצבת שאירים
  – אישה המקבלת קצבת תלויים בנפגעי עבודה
  זאת בתנאים של עמידה בתקופת האכשרה כמו אצל הגברים.

 2. עמידה במבחן הכנסה: הזכאות לקבלת קצבת זקנה מגיל הפרישה עד גיל הזכאות המותנית במבחן הכנסות.
  לשם כך מחושבות אך ורק הכנסותיו של מבקש בקשת הקצבה ולא של בן הזוג. וכן מחושבות הכנסותיו מעבודה וגם שלא מעבודה.
  עם ההגעה לגיל הזכאות, הזכאות לקצבה זקנה אינה תלויה יותר בהכנסות מבקש הקצבה.
 3. במידה ודמי הביטוח שולמו בעבר כחוק

  במקרה של עובד שכיר:את תשלום דמי הביטוח צריך היה לשלם המעסיקבמקרה של עובד עצמאי: על עובד עצמאי הממשיך לעבוד ומקבל קצבת אזרח ותיק מוטלת החובה לשלם דמי ביטוח.אדם שאינו עובד: צריך לשלם את דמי הביטוח בעצמו עד שיגיע לגיל בו יהיה זכאי לקצבת אזרח ותיק.עקרת בית: לא חייבת ע"פ חוק לשלם דמי ביטוח במשך השנים והיא זכאית לקבל קצבה כשתגיע לגיל הזכאות.

סכום קצבת הזקנה לכל חודש –  נכון ל-1.1.2021

יחיד1,558 ₪ 
זוג2,342 ₪בחישוב קצבה ליחיד + תוספת בעבור בת/בן זוג
לבני 80 ומעלה1,646 שקל ליחיד
2,430 שקל לזוג
החישוב מורכב מקצבה ליחיד של בן 80 וכן תוספת בעד בן/בת זוג

– אם שני בני הזוג, כל אחד בנפרד, עונים על תנאי הזכאות לקצבה, יקבל כל אחד מהם קצבה ליחיד.

תוספת "דחיית קצבה" הניתנת בעקבות תקרת הכנסה גבוהה מדי
כאמור, הזכאות לקצבת אזרח ותיק מגיל הפרישה ועד לגיל הזכאות מותנית במבחן הכנסות. רק מגיל הזכאות לקצבה היא תשולם ללא קשר לגובה ההכנסות.

אם נקבע שגבר או אישה לא זכאים לקבל קצבת זקנה בשל גובה הכנסות בין גיל הפרישה לגיל הזכאות, הוא/היא עדיין יהיו זכאים לתוספת הנקראת  "דחיית קצבה" בערך של  5% מגובה הקצבה עבור כל שנה בה לא יקבל אותה.

 

תוספות לקצבת זקנה

לסכום הבסיס של קצבת הזקנה יתווספו התוספות הבאות:

תוספת ותק – המחושבת על פי שנות תשלום הביטוח של המבוטח.

תוספת הוותק המקסימלית יכולה להגיע עד ל- 50% מהקצבה.

תוספת דחיית קצבה – ראו פירוט בסעיפים קודמים.

תוספת בעד בן זוג וילדים.

האם יש כספים שמנוכים מקצבת הזקנה? (נכון לנתונים מאז 1.1.2020)

– מקצבת הזקנה ינוכו דמי ביטוח בריאות בסך 200 שקל לחודש ליחיד ו-288 שקל לחודש לזוג.

– לזכאים לתוספת השלמת הכנסה ינוכו דמי ביטוח בריאות בסך 104 שקל לחודש ליחיד ולזוג.

 

השלמת הכנסה לקצבת זקנה

ישנם קשישים שקצבת הזקנה שהם מקבלים אינה מספיקה עבורם כדי לחיות באיכות חיים מינימלית.
לכן, אם יעמדו בקריטריונים מסוימים יוכלו לקבל גם דמי השלמת הכנסה בנוסף לקצבת הזקנה.
קצבת השלמת ההכנסה וקצבת הזקנה יחד אמורות לאפשר לקשיש הנזקק להשלים את הכנסותיו עד לרמה שבה יוכל לחיות בכבוד.
זאת, כמובן, במידה ואין לו כל הכנסות נוספות או שהכנסותיו הנוספות הן מתחת למינימום ההכנסה שקבע ביטוח לאומי.
על מנת לברר זכאות להשלמת הכנסה יש צורך לפנות בבקשה לכך בסניף הביטוח הלאומי בעיר המגורים של הקשיש.
את הבקשה להשלמת הכנסה אפשר להגיש עם בקשת קצבת הזקנה וכן גם אחריה בכל שלב שיבחר בו הקשיש.
יש להגישה בטופס תביעה להשלמת הכנסה.

קצבת שאירים וקצבת זקנה

מי שזכאי גם לקבל קצבת זקנה וגם לקצבת שאירים הם אלמן או אלמנה שלהם תקופת אכשרה כחוק.
לאחר שתיבדק תקינות תקופת האכשרה יקבלו האלמן או האלמנה קצבת זקנה מלאה בתוספת מחצית מקצבת השאירים שהוא/היא זכאי לה.

קצבת זקנה לאדם הגר בחו"ל

– מי שזכאי ומקבל קצבת זקנה ונמצא באופן זמני בחו"ל זכאי לקבל את כספי הקצבה בזמן זה לחשבון הבנק שלו בישראל, בחודש היציאה לחו"ל ולמשך עוד 3 חודשים.

– מי שנמצא במדינה שיש בינה לבין ישראל אמנה לביטוח סוציאלי, תשולם לו קצבת הזקנה במדינה בה הוא נמצא.

– בין ישראל לארה"ב נחתם הסכם שתושב ישראל שהתחיל לקבל קצבת אזרח ותיק בארץ ונסע לארה"ב, ימשיך לקבל את הקצבה בזמן שיחיה  בארה"ב. החלטה זו תתקיים גם אם יחדל להיות תושב ישראל.

תנאי מוקדם לתשלום קצבת זקנה לאדם הגר בחו"ל, הוא שאדם זה היה תושב ישראל לפני שעבר לגור בארה"ב.

קצבת זקנה למאושפזים במוסדות שונים

מי שמאושפז במוסד מוכר על ידי הביטוח הלאומי וחלק נכבד מן ההוצאות על החזקתו יהיו על חשבון המוסד, למעשה, קצבת הזקנה שלו תחולק בינו לבין המוסד.

כיצד יש להגיש את התביעה לקצבת זקנה?

צריך להגיש את התביעה בטופס "תביעה לקצבת זקנה" בסניף המוסד לביטוח לאומי בעיר המגורים.

את התביעה יש להגיש קרוב לזמן שבו מגיעים לגיל המזכה בקצבת זקנה. חשוב לציין, כי אין להגישה מאוחר יותר מ-12 חודשים ממועד זה.

אם בכל אופן יש איחור בהגשת התביעה לקצבה, רשאי המוסד לביטוח לאומי לשלם את הקצבה רטרואקטיבית בעד 12 חודשים ולא יותר.

שירות הייעוץ לקשיש פועל בכל סניפי המוסד לביטוח לאומי ברחבי הארץ וניתן להיעזר בו למילוי טופס התביעה לקצבת זקנה וכמובן גם ביעוץ ובפתרון מגוון בעיות האופייניות לגיל המבוגר.

 

מדריך למילוי טופס תביעה לקצבת אזרח ותיק של ביטוח לאומי:


 

עוד פרטים חשובים:

השלמת הכנסה לקצבת אזרח ותיק

קצבת השלמת הכנסה הנה קצבה המשולמת לקשישים בנוסף לקצבת הזקנה כשאין להם כל הכנסה נוספת לקצבת הזקנה
או שהכנסותיהם הנוספות הם מתחת למינימום הנקבע ע"י הביטוח הלאומי.
על מנת לברר זכאות להשלמת הכנסה  יש לפנות לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריי הקשיש ולהגיש בקשה.
ניתן לעשות זאת בעת הגשת התביעה לקצבת זקנה או בכל שלב לאחר מכן.

את התביעה יש להגיש באמצעות טופס תביעה להשלמת הכנסה והקצבה תשולם החל מהחודש בו הוגשה התביעה ולמשך כל זמן שיזדקק לה הקשיש.

מענק פטירה

מענק פטירה הינו מענק חד-פעמי ואחיד (בסך : :8,915 ₪ נכון לינואר 2020) המשולם במקרים בהם נפטר אדם שקיבל מהביטוח הלאומי קצבת זקנה.
המענק ישולם באופן חד-פעמי למי שהיה בן זוגו של הנפטר בשעת פטירתו. אם אין בן זוג, ישולם המענק לילדו של מקבל הקצבה, בתנאי שהילד עונה על הגדרת ילד על פי חוק הביטוח הלאומי.
המענק משולם באופן אוטומטי ואין צורך להגיש תביעה.

יעוץ לקשיש

שירות הייעוץ לקשיש מפעיל מרכז תמיכה ומידע טלפוני לקשישים ולבני משפחותיהם בנושאים הבאים: מיצוי זכויות בביטוח לאומי,
מידע על זכויות ושירותים בקהילה, ייעוץ בנושאים רלוונטיים לאדם הבוגר ותמיכה אישית ואוזן קשבת.
טלפון 9696* / 02-6709857 בימים א- ה בין השעות 9:00-12:30

גמלת סיעוד

גמלת הסיעוד הנה גמלת שירותים הניתנת על פי חוק סיעוד ובמימון המוסד לביטוח לאומי.
זכאי גמלת הסיעוד זכאים לקבל מגוון שירותים ביניהם-סיוע של מטפל בבית הקשיש, לחצני מצוקה, מועדוני יום ועוד.

תושב ישראל המגיע לגיל הפרישה (גיל 67 לגבר ו62 לאישה)  והנו בעל תלות הזקוק במידה רבה לעזרתו של אדם אחר
בביצוע פעולות יומיומיות או אדם הזקוק להשגחה למען בטיחותו ובטיחות סביבתו,
ועומד ברף הכנסות של ביטוח לאומי, זכאי להגיש בקשה לביטוח לאומי.
מעריך מטעם המוסד לביטוח לאומי יבצע הערכת תלות בבית הקשיש ויקבע את מידת תלותו בזולת.
רמת הזכאות נעה בין 5 שעות ל 22 שעות שבועיות ונקבעת על פי מידת התלות של הקשיש והכנסותיו .

שירותי טרום סיעוד

ניתן לקבל  שירותי טרום סיעוד במקביל לתהליך הגשת הבקשה ועוד טרם קבלת הזכאות מהביטוח הלאומי.
שירות טרום הסיעוד אינו כרוך בתשלום.
שירות טרום סיעוד כולל הכנסת מטפלת ל 6 שעות שבועיות ומעלה בבית הקשיש או בזמן אשפוזו.

לקבלת שירותי טרום סיעוד, פנו לסניף הקרוב למקום מגוריכם
או חייגו 072-3926558

אהבתם את התוכן? - שתפו
שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב vk
VK
שיתוף ב email
Email
טלפון: 072-3926558 info@nathan.co.il